Nyt aflastningscenter i Grenå

Nyt aflastningscenter i Grenå

Der er i Grenaa efterspørgsel på placeringer til store udvalgs­varebutikker, da der efterhånden ikke er flere placeringsmu­ligheder til dette i den eksisterende bymidte. Norddjurs Kommune har udarbejdet lokalplan, for at udlægge et aflastnings­område ved Hessel, der kan rumme butikker af en type og karakter, som ikke umiddelbart lader sig indplacere i bymid­ten.

PRO Developments har et areal på 11.056m² der skal udvikles.

Anvendelse i flg. gældende lokalplan:

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til vidensvirk­somheder, lettere industri, håndværk, udvalgsvarebutikker med særligt pladskrævende varegrupper og udvalgsvarebutik­ker på min. 500 m² bruttoetageareal, ubemandet tank og va­skehal samt indendørs sports- og idrætsanlæg.
Anvendelsen til sports- og idrætshal kunne være squash- og paddeltennishal, fitnesscenter, legeland, danseskole, bowlinghal mm. Baner og aktiviteter i forbindelse hermed er udelukkende indendørs, og skal indordne sig det omkringliggende erhverv.

Ring til Finn Kristoffersen 2522 9060 eller Brian Svart 6066 9910 hvis du vil vide mere.